รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
Journal Name : Journal of Criminology and Forensic Science
ชื่อบรรณาธิการ : พ.ต.ท ดร.อัศว์ณุต แสงทองดี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCFS
ISSN : 2408-2430
E-ISSN : 2673-0588
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เจ้าของ : คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : forensic@rpca.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/forensic
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :