รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
Journal Name : Journal of Industrial Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-9450
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ophast@hotmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :