รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเกษตร
Total Citations : 316
Total Publications : 668
Journal Name : Thai Agricultural Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Amara Chinaphuti, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วิชาการเกษตร
Abbreviation Name: Thai Agric. Res J.
ISSN : 0125-8389
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Planning and Technical Division, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperative 50 Phahonyothin, Ladyaw, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.
เจ้าของ : กรมวิชาการเกษตร / Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperative
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : amarachina@yahoo.com, journal@doa.in.th, swalaiporn@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaiagriculturalresearch
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
6
5
7
2
3
5
1
1
0
Publication
23
21
23
24
24
23
23
24
0
0
Citation / Publication
0.35
0.29
0.22
0.29
0.08
0.13
0.22
0.04
0
0