รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเกษตร
Journal Name : Thai Agricultural Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Amara Chinaphuti, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วิชาการเกษตร
Abbreviation Name: Thai Agric. Res J.
ISSN : 3027-7264
E-ISSN : 3027-7272
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Planning and Technical Division, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperative 50 Phahonyothin, Ladyaw, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.
เจ้าของ : กรมวิชาการเกษตร / Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperative
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : amarachina@yahoo.com, journal@doa.in.th, swalaiporn@hotmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/thaiagriculturalresearch
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-8389, eISSN: 2773-9317