รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal Name : Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGNRU
ISSN : 2229-2683
E-ISSN : 2408-1418
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / Graduate School, Nakhon Sawan Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : gnru@nsru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :