รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Total Citations : 107
Total Publications : 193
Journal Name : Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGNRU
ISSN : 2229-2683
E-ISSN : 2408-1418
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / Graduate School, Nakhon Sawan Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : gnru@nsru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
13
18
27
15
7
11
7
1
0
Publication
18
26
25
20
36
21
23
24
0
0
Citation / Publication
0.33
0.5
0.72
1.35
0.42
0.33
0.48
0.29
0
0