รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal Name : Southeast Bangkok Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. พล.ร.ต. หญิงยุวดี เปรมวิชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SBJournal
ISSN :
E-ISSN : 2697-6595
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 298 ถ.สรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก / Southeast Bangkok University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : yuwatisit@gmail.com, sbjournal@southeast.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2408-2279
  • An online-only Journal Since Vol.7 No.1 (2021)