รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Total Citations : 13
Total Publications : 87
Journal Name : Southeast Bangkok Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SBJournal
ISSN : 2408-2279
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 298 ถ.สรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260โทร.02-744 7356 - 65 ต่อ 186,187 e-mail : sbjournal@southeast.ac.th
เจ้าของ : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก / Southeast Bangkok College
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : yuwatisit@gmail.com, sbjournal@southeast.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
1
8
3
0
1
0
Publication
0
0
0
0
19
19
18
17
14
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.05
0.42
0.17
0
0.07
0