รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Total Citations : 145
Total Publications : 355
Journal Name : The Journal of Industrial Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Janjit Iamchaturapatr
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Ind. Tech.
ISSN : 1686-9869
E-ISSN : 2697-5548
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 63 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / College of Industrial Technology, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jit.journal@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jit_journal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
14
24
24
11
3
8
2
3
1
0
Publication
30
43
35
26
27
26
13
28
25
0
Citation / Publication
0.47
0.56
0.69
0.42
0.11
0.31
0.15
0.11
0.04
0