รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Journal Name : The Journal of Industrial Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Associate Professor Dr.Attaphon Kaewvilai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Ind. Tech.
ISSN : 1686-9869
E-ISSN : 2697-5548
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 63 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / College of Industrial Technology, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jit.journal@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jit_journal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :