รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Total Citations : 255
Total Publications : 312
Journal Name : The Journal of Industrial Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Janjit Iamchaturapatr
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Ind. Tech.
ISSN : 1686-9869
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 63 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / College of Industrial Technology, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jit.journal@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jit_journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
18
17
34
35
22
5
8
11
5
0
Publication
17
30
43
35
26
27
26
13
10
0
Citation / Publication
1.06
0.57
0.79
1
0.85
0.19
0.31
0.85
0.5
0