รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal Name : The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: fitssrujournal
ISSN : 2351-0811
E-ISSN : 2730-2938
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Faculty of Industrial Technology, Suansunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : fit@ssru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :