รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Total Citations : 9
Total Publications : 100
Journal Name : The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: fitssrujournal
ISSN : 2351-0811
E-ISSN : 2730-2938
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Faculty of Industrial Technology, Suansunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : fit@ssru.ac.th
Website : http://www.journal.fit.ssru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
1
1
4
2
0
0
0
Publication
0
0
10
9
6
18
20
13
20
4
Citation / Publication
0
0
0.1
0.11
0.17
0.22
0.1
0
0
0