รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Total Citations : 68
Total Publications : 152
Journal Name : Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุชานาถ สิงหาปัด
ชื่อย่อของวารสาร : แพรวากาฬสินธุ์
Abbreviation Name: Prae-wa Kalasin
ISSN : 2351-0455
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Kalasin University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : suchanart.bo@ksu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/Praewa-ksu_Journal/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
1
4
30
23
2
5
1
0
Publication
0
0
0
24
35
30
33
30
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.17
0.86
0.77
0.06
0.17
0
0