รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Journal Name : Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุชานาถ สิงหาปัด
ชื่อย่อของวารสาร : แพรวากาฬสินธุ์
Abbreviation Name: Prae-wa Kalasin
ISSN : 2351-0455
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Kalasin University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : suchanart.bo@ksu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Praewa-ksu_Journal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :