รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
Journal Name : RMUTP Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMUTP sci.J.
ISSN : 1906-0432
E-ISSN : 2651-1096
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / Research and Development Institute, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : j_rmutp@rmutp.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-8260