รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
Total Citations : 213
Total Publications : 363
Journal Name : RMUTP Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Prakorb Chartpuk
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMUTP sci.J.
ISSN : 1906-0432
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / Research and Development Institute, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : j_rmutp@rmutp.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
33
19
51
17
18
14
12
5
0
0
Publication
30
30
32
32
31
32
32
16
32
0
Citation / Publication
1.1
0.63
1.59
0.53
0.58
0.44
0.38
0.31
0
0