รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
Journal Name : Social Sciences Research And Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Bantita Insombat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSRA
ISSN :
E-ISSN : 2408-1647
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / Graduate School, Nakhon Sawan Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : graduate@nsru.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.8 No.22 มกราคม-เมษายน 2556 (2013) เป็นต้นไป (Index in TCI)
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) : ISSN : 1905-677X, วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal (ยังไม่ Index in TCI)
  • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN: 2286-9832 ตั้งแต่ Vol.17 No.2 2022 เป็นต้นไป