รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
Journal Name : Social Sciences Research And Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSRA
ISSN :
E-ISSN : 3027-8279
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / Graduate School, Nakhon Sawan Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : graduate@nsru.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-9832, eISSN: 2408-1647
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.22 (2013)
  • An online-only Journal Since as eISSN: 2408-1647 Vol.17 No.2 (2022)
  • An online-only Journal Since as eISSN: 3027-8279 Vol.19 No.1 (2024)