รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
Total Citations : 222
Total Publications : 226
Journal Name : Social Sciences Research And Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Bantita Insombat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSRA
ISSN : 2286-9832
E-ISSN : 2408-1647
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / Graduate School, Nakhon Sawan Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : graduate@nsru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.8 No.22 มกราคม-เมษายน 2556 (2013) เป็นต้นไป (Index in TCI)
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) : ISSN : 1905-677X, วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal (ยังไม่ Index in TCI)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  20
  30
  30
  32
  35
  18
  22
  16
  1
  0
  Publication
  0
  0
  30
  29
  55
  47
  32
  31
  2
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  1
  1.1
  0.64
  0.38
  0.69
  0.52
  0.5
  0