รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการแสงอีสาน
Journal Name : Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สิทธิพร เกษจ้อย
ชื่อย่อของวารสาร : แสงอีสาน
Abbreviation Name: JSI
ISSN : 3027-6152
E-ISSN : 3027-6160
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 9/37 ม.12 บ.โนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน / Mahamakut Buddhist University Isan Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : piakealexander@yahoo.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jsi
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1685-5329