รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาชีพบัญชี
Total Citations : 261
Total Publications : 407
Journal Name : Journal of Accounting Professions
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.สมชาย ศุภธาดา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JAP
ISSN : 1686-8293
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : นายกิตติ เลิศเธียรชัยกุล ทีมวิจัย / วารสารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
โทรศัพท์ : 081-4915565, 02-6132210
Email : journal@tbs.tu.ac.th
Website : www.jap.tbs.tu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
24
21
32
8
15
10
8
0
0
0
Publication
24
30
29
24
21
33
33
32
21
0
Citation / Publication
1
0.7
1.1
0.33
0.71
0.3
0.24
0
0
0