รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาชีพบัญชี
Journal Name : Journal of Accounting Profession
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.สมชาย ศุภธาดา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JAP
ISSN : 1686-8293
E-ISSN : 2774-0161
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@tbs.tu.ac.th
Website : http://www.jap.tbs.tu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-8293
  • An online-only Journal