รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Total Citations : 365
Total Publications : 343
Journal Name : Academic Services Journal, Prince of Songkla University
ชื่อบรรณาธิการ : พิเชษฐ เพียรเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ASJ-PSU
ISSN : 0857-9296
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pichast.p@psu.ac.th
Website : https://sites.google.com/psu.ac.th/asj-psu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2697-6587, Journal of Information and Learning ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 (Vol.31 No.2 2020) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
19
37
56
55
32
46
38
11
0
0
Publication
0
51
56
36
39
44
59
58
0
0
Citation / Publication
0
0.73
1
1.53
0.82
1.05
0.64
0.19
0
0