รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Name : Academic Services Journal, Prince of Songkla University
ชื่อบรรณาธิการ : พิเชษฐ เพียรเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ASJ-PSU
ISSN : 0857-9296
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pichast.p@psu.ac.th
Website : https://sites.google.com/psu.ac.th/asj-psu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2697-6587, Journal of Information and Learning ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 (Vol.31 No.2 2020) เป็นต้นไป