รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ
Total Citations : 314
Total Publications : 139
Journal Name : Journal of Management Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.kulwadee Lim-u-sanno
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMS
ISSN : 0125-8362
E-ISSN : 2651-1746
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.fms.psu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
41
28
38
50
42
19
4
7
0
0
Publication
10
12
12
15
15
13
12
10
0
0
Citation / Publication
4.1
2.33
3.17
3.33
2.8
1.46
0.33
0.7
0
0