รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ
Journal Name : Journal of Management Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.kulwadee Lim-u-sanno
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMS
ISSN : 0125-8362
E-ISSN : 2651-1746
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.fms.psu@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2730-3489, E-ISSN : 2730-3462, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Songklanakarin Journal of Management Sciences ตั้งแต่ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้น