รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
Journal Name : Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMSNPRU
ISSN : 2392-5817
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 หมู่ 3 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wisitson@webmail.npru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :