รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Total Citations : 33
Total Publications : 74
Journal Name : SSRU Journal of Management Science
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMS SSRU
ISSN : 2351-0390
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 56 ชั้น 2 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somphoom162@gmail.com
Website : http://journal.jms.ssru.ac.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
5
7
3
3
15
0
0
Publication
0
0
0
12
12
12
12
14
12
0
Citation / Publication
0
0
0
0.42
0.58
0.25
0.25
1.07
0
0