รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Total Citations : 28
Total Publications : 98
Journal Name : Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อนุมาน จันทวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: msj
ISSN : 2392-5523
E-ISSN : 2730-1923
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Faculty of Management Sciences, Suratthani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jackchumphon@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/msj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
11
5
10
1
0
0
0
Publication
0
0
0
17
17
19
19
19
7
0
Citation / Publication
0
0
0
0.65
0.29
0.53
0.05
0
0
0