รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal Name : Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.คมสัน รัตนสิมากูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jmscrru
ISSN : 1906-2397
E-ISSN : 2697-4223
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Faculty of Management Science, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jms-cru@hotmail.com, komsan.rsk@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :