รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Total Citations : 62
Total Publications : 177
Journal Name : Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.คมสัน รัตนสิมากูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jmscrru
ISSN : 1906-2397
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Faculty of Management Science, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jms-cru@hotmail.com, komsan.rsk@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
2
8
8
6
15
11
5
0
0
Publication
11
10
7
14
16
19
18
19
17
0
Citation / Publication
0.18
0.2
1.14
0.57
0.38
0.79
0.61
0.26
0
0