รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Journal Name : Journal of Management Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: msjournal
ISSN : 1906-8824
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thanida95@hotmail.com
Website : http://m-journal.tru.ac.th/journal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :