รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
Total Citations : 15
Total Publications : 63
Journal Name : Journal of Management Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: msjournals
ISSN : 1513-1149
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / Faculty of Management Science, Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : management_ms@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/msaru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
2
5
6
0
Publication
0
0
0
0
0
0
28
35
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.07
0.14
0
0