รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
Journal Name : Journal of Management Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: msjournals
ISSN : 1513-1149
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / Faculty of Management Science, Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : msarujournal@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/msaru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :