รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
Journal Name : Journal of Modern Management Science
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.นุสรา แสงอร่าม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMMS
ISSN : 2408-2619
E-ISSN : 2673-0367
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : araya_aa@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMMS
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2408-2619
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.1 (2015)