รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Total Citations : 42
Total Publications : 73
Journal Name : Journal of Information Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. พฤกษา ดวงผาสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIST
ISSN : 1906-9553
E-ISSN : 2651-1053
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 อาคาร Q ห้อง Q312 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เจ้าของ : คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร / Faculty of Information Science and Technology, Mahanakorn University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ekarat@mutacth.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIST
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
0
6
0
3
4
6
6
0
0
Publication
0
0
0
0
12
11
10
15
14
11
Citation / Publication
0
0
0
0
0.25
0.36
0.6
0.4
0
0