รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Total Citations : 7
Total Publications : 85
Journal Name : Journal of Information Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กบูร ทองทา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIST
ISSN : 1906-9553
E-ISSN : 2651-1053
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 อาคาร Q ห้อง Q312 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร / Faculty of Engineering and Technology, Mahanakorn University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jist@mut.ac.th, kaboon@mutacth.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
1
2
2
1
1
0
0
Publication
0
0
12
11
10
15
14
23
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.09
0.2
0.13
0.07
0.04
0
0