รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Total Citations : 24
Total Publications : 48
Journal Name : Journal of Information Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร. เอกรัฐ รัฐกาญจน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIST
ISSN : 1906-9553
E-ISSN : 2651-1053
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 อาคาร Q ห้อง Q312 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 0944504027
Email : ekarat@mutacth.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIST
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
0
4
0
0
2
2
1
0
0
Publication
0
0
0
0
12
11
10
15
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.18
0.2
0.07
0
0