รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Journal Name : Journal of Information Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIST
ISSN : 1906-9553
E-ISSN : 2651-1053
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 อาคาร Q ห้อง Q312 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร / Faculty of Engineering and Technology, Mahanakorn University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jist@mut.ac.th, dr.datchakorn@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :