รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
Journal Name : Dusit Thani College Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร วดธ.
Abbreviation Name: DTC journal
ISSN : 1906-070X
E-ISSN : 2697-5742
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เจ้าของ : วิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@dtc.ac.th,natnaree.pe@dtc.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :