รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วนม.ม.
Abbreviation Name: HSJNMC
ISSN : 1906-1056
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองจัดการบรรณาธิการวารสาร (สำนักวิจัยและพัฒนา) วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : วิทยาลัยนครราชสีมา / Nakhonratchasima College
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@nmc.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hsjournalnmc
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :