รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 89
Total Publications : 201
Journal Name : MBA-KKU Journal
ชื่อบรรณาธิการ : สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-3180
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น123 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัยถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mamba@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbakkujournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
8
13
17
16
19
5
3
1
0
Publication
18
21
21
20
26
32
20
17
18
8
Citation / Publication
0.06
0.38
0.62
0.85
0.62
0.59
0.25
0.18
0.06
0