รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : MBA-KKU Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล, ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-3180
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น123 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัยถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mamba@kku.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mbakkujournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :