รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 3
Total Publications : 145
Journal Name : Journal of Buddhist Education and Research
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBER
ISSN : 2586-9434
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น / Language Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jbermcukkli@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
Publication
0
0
0
0
15
13
13
36
68
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.08
0.08
0.03
0
0