รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Buddhist Education and Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBER
ISSN : 2586-9434
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น / Language Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jbermcukkli@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :