รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Journal Name : Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ขวัญตา บุญวาศ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBCN_Bangkok
ISSN : 0857-7927
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalbcn@bcn.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ : Currently known as: EISSN : 2697-5041, วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล | Journal of Health and Nursing Research (Vol. 35 No. 2 2019 - present)