รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
Journal Name : Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Waraporn Yottavee
ชื่อย่อของวารสาร : BCNUT J Nurs.
Abbreviation Name: BCNUT J Nurs.
ISSN : 0859-6808
E-ISSN : 2651-0936
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 38/40 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing Uttaradit
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@unc.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/unc
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2822-0706