รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
Total Citations : 568
Total Publications : 320
Journal Name : Journal of Phrapokklao Nursing College
ชื่อบรรณาธิการ : นางคณิสร เจริญกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPNC
ISSN : 0858-110X
E-ISSN : 2651-0944
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Phrapokklao Nursing College
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kanisorn2514@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/pnc/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
86
36
85
54
64
62
56
13
7
0
Publication
17
16
19
17
35
43
31
39
40
14
Citation / Publication
5.06
2.25
4.47
3.18
1.83
1.44
1.81
0.33
0.18
0