รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
Journal Name : Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.รุ่งนภา เขียวชะอ่ำ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPNC
ISSN : 0858-110X
E-ISSN : 2651-0944
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kanisorn2514@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2985-2463