รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
Journal Name : Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGSCBR
ISSN : 1685-2354
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Graduate School of Commerce, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tiwawan.s@buu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ | Journal of Commerce-Burapha Review