รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
Total Citations : 118
Total Publications : 223
Journal Name : Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGSCBR
ISSN : 1685-2354
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Graduate School of Commerce, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tiwawan.s@buu.ac.th
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/GSC
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ | Journal of Commerce-Burapha Review

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  14
  16
  15
  23
  10
  4
  9
  1
  1
  0
  Publication
  24
  61
  17
  20
  20
  20
  22
  22
  0
  0
  Citation / Publication
  0.58
  0.26
  0.88
  1.15
  0.5
  0.2
  0.41
  0.05
  0
  0