รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
Journal Name : Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ระพีพร ศรีจำปา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGSCBR
ISSN : 1685-2354
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Graduate School of Commerce, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tiwawan.s@buu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1685-2354
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.4 No.2 (2010)