รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
Journal Name : Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Sunanta Klibthong (ดร.สุนันทา ขลิบทอง)
ชื่อย่อของวารสาร : RSjournal
Abbreviation Name: RSjournal
ISSN : 1686-6959
E-ISSN : 2697-388X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : ศูนย์วิทยาการราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Ratchasuda Academic Center
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rs-journal@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RSjournal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 1686-6959, eISSN: 2697-388X