รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
Journal Name : Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุนันทา ขลิบทอง
ชื่อย่อของวารสาร : RSjournal
Abbreviation Name: RSjournal
ISSN : 1686-6959
E-ISSN : 2697-388X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล / Ratchasuda College, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rs-journal@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RSjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :