รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
Total Citations : 7
Total Publications : 152
Journal Name : Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี,ผศ.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NBJ
ISSN : 2350-9953
E-ISSN : 2672-9830
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เลขที่ 1 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เจ้าของ : วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal_mcu_lp@hotmail.com
Website : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/lampang/issue/archive
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
3
3
0
0
Publication
0
0
0
15
17
18
38
64
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.06
0.08
0.05
0
0