รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
Journal Name : Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุทธิพร สายทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NBJ
ISSN : 2350-9953
E-ISSN : 2672-9830
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 662 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : nbj.52130@mcu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :