รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
Journal Name : Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุทธิพร สายทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NBJ
ISSN : 2350-9953
E-ISSN : 2672-9830
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เลขที่ 1 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal_mcu_lp@hotmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :