รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Journal Name : Journal of Logistics and Supply Chain College
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Logisticjournal
ISSN : 2408-2740
E-ISSN : 2651-1622
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : weerachet.mangwane79@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :