รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Total Citations : 1
Total Publications : 61
Journal Name : Journal of Logistic and Supply Chain College University Suan Sunandaha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Logisticjournal
ISSN : 2408-2740
E-ISSN : 2651-1622
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : weerachet.mangwane79@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
18
19
20
4
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.05
0
0