รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
Journal Name : Koch Cha Sarn Journal of Science
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.กชนิภา อุดมทวี
ชื่อย่อของวารสาร : คชสาส์น
Abbreviation Name: Koch Cha Sarn
ISSN : 1686-4522
E-ISSN : 2985-0835
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Faculty of Science and Technology, Surindra Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kotchaniphanaka@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/kochasarn
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :