รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ มก.
Journal Name : KU Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-7730
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 9-1020 จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Science, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :