รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Journal Name : KKU Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Mayasya Thitisaksakul
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วิทย.มข.
Abbreviation Name: KKU Sci. J.
ISSN :
E-ISSN : 3027-6667
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ ตึก 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Science, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rodjbu@kku.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/KKUSciJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Materials Science / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-2364, eISSN: 2586-9531
  • An online-only Journal as eISSN: 2586-9531 Since Vol.46 No.1 (2018)
  • An online-only Journal as eISSN: 3027-6667 Since Vol.52 No.1 (2024)