รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Journal Name : Journal of Sports Science and Health
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.ทศพร ยิ้มลมัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSH
ISSN : 1513-7430
E-ISSN : 2730-1591
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : spsc_journal@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/spsc_journal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Health Professions
หมายเหตุ :