รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
Journal Name : Journal of Exercise and Sport Science
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-6633
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Sport Science, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jss_58@buu.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/buuss
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :