รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Journal Name : Burapha Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร
ชื่อย่อของวารสาร : ววบ
Abbreviation Name: BUSCIJ
ISSN :
E-ISSN : 2351-0781
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Science, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : buscij@buu.ac.th
Website : http://science.buu.ac.th/ojs246/index.php/sci/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Environmental Science / Mathematics
หมายเหตุ :