รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Journal Name : Burapha Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Sutin Kingtong (รศ. ดร.สุทิน กิ่งทอง)
ชื่อย่อของวารสาร : ววบ
Abbreviation Name: BUU SCI J
ISSN :
E-ISSN : 2985-0983
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Science, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : buscij@buu.ac.th
Website : https://li05.tci-thaijo.org/index.php/buuscij
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Environmental Science / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2351-0781
  • An online-only Journal