รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Total Citations : 482
Total Publications : 862
Journal Name : Burapha Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร
ชื่อย่อของวารสาร : ววบ
Abbreviation Name: BUSCIJ
ISSN :
E-ISSN : 2351-0781
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Science, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : buscij@buu.ac.th
Website : http://science.buu.ac.th/ojs246/index.php/sci/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Environmental Science / Mathematics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
39
80
68
45
24
41
32
11
4
0
Publication
30
44
60
93
43
59
150
132
90
0
Citation / Publication
1.3
1.82
1.13
0.48
0.56
0.69
0.21
0.08
0.04
0