รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
Journal Name : Journal of Science Ladkrabang
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Puntani Pongsumpun
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-9512
E-ISSN : 2539-7257
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kppuntan@kmitl.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Mathematics / Physics and Astronomy
หมายเหตุ :