รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
Total Citations : 102
Total Publications : 265
Journal Name : Journal of Science Ladkrabang
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Puntani Pongsumpun
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-9512
E-ISSN : 2539-7257
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kppuntan@kmitl.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Mathematics / Physics and Astronomy
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
10
16
16
15
1
7
0
0
2
0
Publication
13
15
18
19
14
13
14
15
0
0
Citation / Publication
0.77
1.07
0.89
0.79
0.07
0.54
0
0
0
0