รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Journal Name : Agricultural Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วิทย.กษ.
Abbreviation Name: Agricultural. Sci. J.
ISSN : 0125-0507
E-ISSN : 2697-4770
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าของ : สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : agrskk@ku.ac.th, thaiagrisci@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ASJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-7159, eISSN: 3027-7558