รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Total Citations : 1133
Total Publications : 665
Journal Name : Agricultural Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วิทย.กษ.
Abbreviation Name: Agricultural. Sci. J.
ISSN : 0125-0507
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้าของ : สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : agrskk@ku.ac.th
Website : http://agscij.agr.ku.ac.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
101
88
66
39
38
12
4
4
0
0
Publication
44
31
31
24
27
35
39
22
24
0
Citation / Publication
2.3
2.84
2.13
1.63
1.41
0.34
0.1
0.18
0
0