รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : Thai Science and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TSTJ
ISSN : 3027-6357
E-ISSN : 3027-6365
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : tstj.tu@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0858-4435, eISSN: 2651-1231