รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 728
Total Publications : 1118
Journal Name : Thai Science and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TSTJ
ISSN : 0858-4435
E-ISSN : 2651-1231
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหนึ่ง จ. ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : tstj.tu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
26
40
96
140
123
48
41
14
7
1
Publication
36
36
70
84
85
84
90
119
82
0
Citation / Publication
0.72
1.11
1.37
1.67
1.45
0.57
0.46
0.12
0.09
0