รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี
Journal Name : Science and Technology RMUTT Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.อมร ไชยสัตย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Sci & Tech RMUTT J.
ISSN : 2229-1547
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : scitechrmutt@rmutt.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/past
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2730-3012, eISSN: 2730-3020