รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Science and Technology Mahasarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. ดร.ปรีชา ประเทพา
ชื่อย่อของวารสาร : วิทย์มมส
Abbreviation Name: scimsu
ISSN : 2985-2617
E-ISSN : 2985-2625
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : prathepha999@gmail.com, science.msu@hotmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scimsujournal/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-9664, eISSN: 2586-9795
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.1 (2006)