รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Science and Technology Mahasarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
ชื่อย่อของวารสาร : วิทย์มมส
Abbreviation Name: scimsu
ISSN : 1686-9664
E-ISSN : 2586-9795
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : prathepha999@gmail.com, science.msu@hotmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scimsujournal/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549 (Vol.25 No.1 2006) เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ 0125-7498, วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม