รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Journal Name : Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี ยาบุษดี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: UDRU Sci. & Tech. J
ISSN : 2287-0083
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : scjournal@udru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/scudru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Energy / Engineering
หมายเหตุ :