รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Total Citations : 257
Total Publications : 314
Journal Name : Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
ชื่อย่อของวารสาร : ววท.มอบ.
Abbreviation Name: J Sci Tech UBU
ISSN : 1685-7941
E-ISSN : 2697-4142
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ubuscij@ubu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Engineering
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 (Vol.12 No.3 2010) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการ ม.อบ. | Journal of Ubon Rajathanee University

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  27
  25
  20
  20
  10
  13
  14
  4
  5
  0
  Publication
  39
  33
  24
  25
  28
  25
  68
  53
  0
  0
  Citation / Publication
  0.69
  0.76
  0.83
  0.8
  0.36
  0.52
  0.21
  0.08
  0
  0