รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal Name : Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
ชื่อย่อของวารสาร : ววท.มอบ.
Abbreviation Name: J Sci Tech UBU
ISSN : 1685-7941
E-ISSN : 2697-4142
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ubuscij@ubu.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Chemistry / Engineering
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 (Vol.12 No.3 2010) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการ ม.อบ. | Journal of Ubon Rajathanee University