รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal Name : Journal of Science and Technology Kasetsart University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSTKU
ISSN : 3027-6179
E-ISSN : 3027-6209
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน / Kasetsart University Kamphaeng Saen campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sakheena.r@ku.th, rdisnpw@ku.ac.th
Website : https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Veterinary
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2730-3071, eISSN: 2286-6558