รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Journal Name : Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Huachiew Chalermprakiet Sci Technol J
ISSN : 2408-266X
E-ISSN : 2651-2483
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Sciences and Technology, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : junejungko@hotmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :