รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Total Citations : 24
Total Publications : 139
Journal Name : The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
ISSN :
E-ISSN : 2697-5440
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรต์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sciencejournal@mail.pbru.ac.th
Website : http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 1686-4530

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
12
2
0
2
0
1
0
0
0
Publication
16
9
10
10
10
16
16
7
8
0
Citation / Publication
0.19
1.33
0.2
0
0.2
0
0.06
0
0
0