รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Journal Name : The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
ISSN :
E-ISSN : 2697-5440
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรต์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sciencejournal@mail.pbru.ac.th
Website : http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :
  • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 1686-4530
  • เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN : 2773-9716, PBRU Science Journal ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป