รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
Journal Name : Journal of Research Methodology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Suwimon Wongwanich, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร : ววว
Abbreviation Name: JRM
ISSN : 0857-2933
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาวิจัยการศึกษา ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Education, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jrmcoordinator@gmail.com
Website : https://so12.tci-thaijo.org/index.php/jrm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :