รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
Total Citations : 339
Total Publications : 402
Journal Name : Journal of Research Methodology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Suwimon Wongwanich, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร : ววว
Abbreviation Name: JRM
ISSN : 0857-2933
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาวิจัยการศึกษา ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Education, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jrmcoordinator@gmail.com
Website : https://portal.edu.chula.ac.th/pub/jrm/index.php/jrm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
20
12
13
4
8
11
10
0
2
0
Publication
12
19
18
17
17
15
15
15
0
0
Citation / Publication
1.67
0.63
0.72
0.24
0.47
0.73
0.67
0
0
0